X

Fysieke belasting

Datum laatste wijziging: 04-04-2017

Intro / algemeen

Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de vleessector en vleeswarenindustrie. Werkwijzer is het meetinstrument om fysieke belasting in de vleessector en vleeswarenindustrie in kaart te brengen.

Links

Risico

Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten aan rug, nek, schouders en ledematen, tot ziekteverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Eisen

Eisen i.v.m. fysieke belasting zijn:

  • de fysieke belasting moet zoveel mogelijk worden voorkomen door aanpak bij de bron. Zoals bijvoorbeeld door het verminderen van gewichten die getild moeten worden;
  • indien gevaren niet kunnen worden voorkomen moeten deze worden beperkt middels bijvoorbeeld een andere organisatie van het werk, een andere inrichting van de werkplek, productie- of werkmethode. Indien dat niet toereikend is, gebruik van hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • regelmatig wordt aan werknemers voorlichting en praktisch onderricht gegeven over de fysieke belasting op hun werkplek. Daarbij worden de risico’s uiteengezet en de voorzieningen gedemonstreerd die het bedrijf heeft getroffen om fysieke belasting te verminderen. Verder worden werknemers vaardigheden aangeleerd om met fysiek belastende werkzaamheden om te gaan;
  • voor fysieke belasting geldt dat deze nader in kaart gebracht moet worden, als een verdiepende inventarisatie volgend op de RI&E. Per fysiek belastende handeling moet in kaart worden gebracht: de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.

Maak hiervoor gebruik van het instrument Werkwijzer, of een methode met een vergelijkbare kwaliteit. Met de werkwijzer kunt u zelf beoordelingen uitvoeren op het gebied van tillen, dragen, duwen en trekken, werkhoudingen, energetische belasting en repeterende handelingen.

  • Na de RI&E en de nadere inventarisatie zal een plan van aanpak worden opgesteld ( en  ter instemming aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd) waarin ondermeer maatregelen zijn opgenomen om de fysieke belasting te verminderen.
  • Onderzoek ook regelmatig de effecten van fysieke belasting bij de werknemers in het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
  • Voor zwangere medewerksters zijn  aanvullende regels afgesproken. Zie daarvoor de richtlijn: Zwangerschap.

Wensen

Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen. Bijvoorbeeld door periodiek de werkplekken te laten beoordelen.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer