X

Legionella beheersplan

Intro / algemeen

Links

Risico

Door inademing van waternevels uit waterleidingen, klimaatsystemen, koeltorens en hogedrukspuiten, kan iemand besmet worden met legionella. Met name kwetsbare groepen kunnen dan legionellose (veteranenziekte) oplopen. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich het snelst in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 50°C. In de vleessector betreft het met name de medewerkers die met behulp van de waterleidinginstallaties onder hoge druk schoon maken, aangezien hier het water verneveld wordt. Met name als de hogedrukinstallatie is aangesloten op watertanks. Ook zijn risico’s mogelijk bij het testen van oogdouches en bij waterhaspels. Bij een goede uitvoering van een Legionella-beheersplan zijn de risico’s goed te beheersen.

Eisen

  • Elk bedrijf stelt als onderdeel van de RI&E een legionellabeheersplan op dat uit drie onderdelen bestaat:
    • uitvoeren risico- analyse: van ieder systeem waar legionellabacteriën zich kunnen vermeerderen en blootstelling hieraan niet kan worden uitgesloten.
    • eliminatie van risico’s: door aanpassing van de installatie (bijvoorbeeld door het verwijderen van loze leidingen) of door toepassing van beheersmaatregelen, zoals metingen.
    • beheersing van de risico’s: vastleggen van de benodigde beheersmaatregelen en de borging daarvan.
  • Als maatregelen ter voorkoming van de groei van de legionellabacterie en van nevelvorming onvoldoende effect hebben, en er bij bepaalde activiteiten risico’s zijn op blootstelling moeten ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gedragen. Dat kan nodig zijn bij het testen van nood- en oogdouches en het blussen met water dat niet gegarandeerd legionellavrij is. Dan zijn FFP3-maskers vereist.

Een modelbeheersplan ‘legionella-preventie in leidingwater’ is beschreven in deze overheidspublicatie

Wensen

Wijs een persoon in de organisatie aan die is belast met het uitvoeren en actualiseren van het legionellabeheersplan.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer