X

Arbo- en verzuimbeleid

Datum laatste wijziging: 09-01-2019

Intro / algemeen

De werkgever dient het algemene ondernemingsbeleid mede te richten op goede arbeidsomstandigheden en het beperken van het ziekteverzuim. 

Bij nieuwbouw, verbouw, reorganisatie, proceswijziging, inkoop van grondstoffen, machines en diensten moet de werkgever zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening houden met de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dient de werkgever hiermee over het arbo- en ziekteverzuimbeleid te overleggen. 

Links

Risico

(Hoge) kosten door onvoldoende zicht op aanwezige arborisico's en ziekteverzuim.

Eisen

Eisen voor het te voeren arbo-beleid zijn:

 • het arbo- en verzuimbeleid is gebaseerd op een recente, deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van de risico's die het werk voor de veiligheid, de gezondheid en de psychische belasting met zich meebrengt (RI&E)
 • deze RI&E dient een schriftelijk plan van aanpak te bevatten dat de maatregelen weergeeft die genomen gaan worden om de aangetroffen arborisico’s weg te nemen of te beheersen; In dat plan van aanpak zijn ook termijnen opgenomen en namen van de personen die met de maatregelen worden belast;
 • medewerkers wordt regelmatig een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aangeboden. Tegenwoordig wordt hiervoor ook de afkorting PMO voor gebruikt.
 • de werkgever laat zich in het arbo- en verzuimbeleid bijstaan door een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts;
 • medewerkers krijgen regelmatig doeltreffende voorlichting en onderricht aangeboden over de arborisico’s waar zij in hun werk mee te maken krijgen, zie bijv. de filmpjes op http://www.napofilm.net;
 • het bedrijf heeft binnen het bedrijf gezorgd voor een gedegen organisatie van de bedrijfshulpverlening; 
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd  van personen die met de uitvoering van arbotaken worden belast; (directie, interne preventiemedewerker, leidinggevenden, arbocommissie of arbo werkgroep, werknemers, )
 • het arbobeleid dient periodiek te worden geëvalueerd en waar nodig  worden aangepast;
 • het arbobeleid is ter kennis gebracht van de werknemers.
 • Zorg voor een deugdelijke registratie van bedrijfsongevallen (in ieder gaval de bedrijfsongevallen die tot minstens drie verzuimdagen leiden). Meld ernstige ongevallen (met ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop) meteen aan Inspectie SZW.

Eisen voor het te voeren ziekteverzuimbeleid zijn:

 • de werkgever draagt zorg voor registratie en analyse van het ziekteververzuim.
 • in een verzuimprotocol zijn alle regels omtrent het ziekteverzuim, ziekmelding, herstelmelding etc. vastgelegd. Deze regels moeten bekend zijn bij de medewerkers. De OR moet instemming hebben gegeven aan het verzuimbeleid en het protocol. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven de wijze van ziek melden, de contactmomenten tussen de zieke medewerker en zijn leidinggevende, de afspraken rondom de werkhervatting, kortom de rechten en plichten van de medewerker en werkgever.
 • werknemers kunnen gebruik maken van een arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts
 • Bij begeleiding en re-integratie van langdurig zieken volgt de werkgever de stappen zoals die zijn beschreven in de Wet verbetering Poortwachter. Om de re-integratie van medewerkers goed te volgen dient een dossier te worden bijgehouden met informatie over de medewerker, zijn of haar beperkingen in het werk , de opgestelde plannen en de ondernomen acties. Bij de re-integratie volgt men de regels rondom privacy van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wensen

 • Betrek de OR bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het arbo-en verzuimbeleid.
 • Analyseer het ziekteverzuim periodiek en stel vast of en op welke wijze werkgerelateerd verzuim teruggedrongen kan worden. Maak hierbij eventueel ook gebruik van de deskundigheid van de arbo-arts.
 • Start een project in het bedrijf om het veilig gedrag van werknemers te stimuleren. Klik hier voor een brochure met 10 tips voor verbetering van de arbeidsveiligheid. 
 • Overweeg het invoeren van een arbomanagementsysteem zoals ISO45001
 • Streef ook naar een goede registratie van ongevallen zonder verzuim en bijna-ongevallen, om daardoor bedrijfsongevallen te voorkomen.
 • Geef meerdere personen een taak in de zorg voor arbeidsomstandigheden. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij veiligheid en gezondheid.

Zie ook

U kunt voorbeelddocumenten over dit onderwerp hier vinden.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer