X

Werktempo en inhoud

Datum laatste wijziging: 20-03-2019

Intro / algemeen

Monotoon en tempogebonden arbeid moet volgens de Arbowet zo veel als mogelijk worden vermeden. En als dat niet mogelijk is moet een werkgever het zo veel mogelijk beperken. In de vlees en vleeswaren zijn van oudsher veel situaties met monotoon en tempogebonden arbeid. Tegelijk is het een uitdaging voor de sector om waar mogelijk monotoon en tempogebonden arbeid te vermijden. En in die situaties dat dat nog niet mogelijk is de gevolgen ervan voor de medewerkers te verminderen. Deze richtlijn geeft daar handvaten voor.

Links

Risico

Bij monotone arbeid is er geen of zeer beperkte afwisseling tussen taken. Dit leidt tot eenzijdige belasting en is tevens een risico voor het welzijn van de medewerkers. Bij tempogebonden arbeid kan de werknemer geen of nauwelijks invloed uitoefenen op het werktempo. Hierdoor kan het voorkomen dat voor hem het tempo te snel is, waardoor werkdruk en fysieke overbelasting kunnen ontstaan.

Eisen

Eisen in verband met monotoon en tempogebonden werk zijn:

  • Monotoon en tempogebonden arbeid wordt zo veel als redelijkerwijs mogelijk vermeden.
  • Indien het niet mogelijk is om het te vermijden wordt het zo veel als mogelijk beperkt.
  • De wetgever heeft hier geen concrete normen voor die aangeven wanneer het wel of niet mogelijk is om tempogebonden arbeid te voorkomen. Inspectie SZW hanteert bij haar toetsing het redelijkerwijsprincipe. Dat wil zeggen dat zij toetst of een maatregel technisch, economisch of praktisch haalbaar is.

Wensen

Vermijden van monotone en tempogebonden arbeid kan door

  • de meest monotone taken volledig te automatiseren;
  • de logistiek aan te passen. Zie daarvoor de Goede praktijk Logistieke proces verbeteren;

Verminderen van monotone arbeid kan door

Beperken van tempogebonden arbeid kan door

  • Handelingen aan de lijn aan te passen
  • Het tempo van een lijn of lopende band aan te passen aan de omstandigheden. Signalen over zulke omstandigheden komen vaak van medewerkers.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer