X

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Datum laatste wijziging: 20-03-2019

Intro / algemeen

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Links

Risico

Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en er ontbreekt een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden. "Een volledige en actuele RI&E is bovendien van groot belang als de inspectie SZW verschijnt na een bedrijfsongeval, en bij aansprakelijkheidszaken".

Eisen

Eisen voor de RI&E zijn:

 • De RI&E dient volledig te zijn: het omvat de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) voor alle afdelingen en werksoorten binnen het bedrijf.
 • De RI&E beoordeelt ook het arbobeleid, het gedrag van werknemers en toezicht door de bedrijfsleiding
 • In de RI&E moet aandacht worden besteedt aan risicovolle groepen. Hieronder vallen jeugdigen, zwangere werknemers, ouderen en mensen die de Nederlandse taal niet beheersen.
 • De RI&E dient te worden opgesteld of getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige.
 • De RI&E moet bij wijzigingen worden geactualiseerd zoals verbouwingen en veranderde werkmethoden.
 • De RI&E beschrijft het vereiste deskundigheidsniveau en de ervaring van de interne preventiemedewerker (s). Evenals het benodigde aantal preventiemedewerkers, het aantal uren dat ze voor deze taak beschikbaar horen te zijn en de organisatorische aspecten. Dit staat duidelijk in de Arbowet artikel 13, lid 9.
 • Op basis van de RI&E moet een plan van aanpak worden opgesteld.
 • De ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht:
  1.  over de manier waarop het RI&E-onderzoek wordt uitgevoerd
  2.  over het Plan van aanpak

Bepaalde onderwerpen dienen nader geïnventariseerd te worden. Het Arbobesluit bevat nadere voorschriften voor de RI&E inzake nadere inventarisaties. Het betreft ondermeer:

 • Gevaarlijke stoffen algemeen
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Beeldschermwerk
 • Trillingen
 • Geluid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen (machines, installaties, gereedschappen)
 • ARIE (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)  als gewerkt wordt met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bv als een installatie met meer dan 5000 kilo ammoniak bevat.

Sinds enkele jaren hanteert inspectie SZW als uitgangspunt dat er ook een verdiepende RI&E nodig is als  in de algemene RI&E blijkt dat er sprake is van:

 • Werkdruk
 • Ongewenste omgangsvormen

NB Voor verdiepende onderzoeken naar biologische agentia (in de RI&E), fysieke belasting en werkdruk zijn drie gratis en speciaal voor de vlees- en vleeswaren ontwikkelde instrumenten beschikbaar.

Wensen

 • Vernieuw of actualiseer de RI&E na ongeveer 4 jaar of zoveel eerder indien sprake is van ingrijpende wijzigingen binnen het bedrijf.
 • Maak bij het opstellen van de RI&E gebruik van de kennis en inzichten van de werknemers. Dit vormt een belangrijke bron van informatie en vergroot het draagvlak bij de te nemen maatregelen.
 • Maak gebruik van het Branche RI&E instrument om de risico's in kaart te brengen.

Beschrijf in het plan van aanpak de volgende onderwerpen:

 • Hoe de geconstateerde risico's of knelpunten voorkomen of beheerst kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau;
 • Het doel en gewenst resultaat per maatregel;
 • De verantwoordelijke functionaris in het bedrijf;
 • Binnen welk tijdsbestek maatregelen gerealiseerd moeten zijn;
 • Welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.
 • Evalueer tenminste eenmaal per jaar het plan van aanpak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, en rapporteer over de voortgang van de uitvoering. Spreek ook met de OR of PVT af: of en hoe onderdelen van het plan van aanpak met medewerkers van de betreffende afdelingen worden besproken.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer