X

Jongeren en stagiaires

Intro / algemeen

Af en toe werken jongeren in de vlees- of vleeswarensector. Soms als stagiaires. Zij verdienen extra aandacht als het gaat om hun veiligheid en gezondheid.

Links

Risico

Jonge werknemers lopen meer veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s door een gebrek aan ervaring, onbekendheid met de risico’s, en soms speelsheid en naïviteit. Ook is hun immuunsysteem nog niet volledig op peil en missen zij vaak nog de specifieke afweer tegen bepaalde organismen.

Eisen

Eisen m.b.t. jongeren
Het Arbobesluit besteedt aparte aandacht aan jeugdige werknemers (onder de 18 jaar). Daar is bepaald welke werkzaamheden jongeren mogen verrichten:

 • 13-jarigen, 14-jarigen en 15-jarigen mogen zeer beperkt werken. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken in een fabriek.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna in alle werkomgevingen arbeid verrichten, maar geen gevaarlijke of ongezonde werkzaamheden. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht. In deze sector betreft het:
  • aan een machine of lopende band werken waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.
 • Bepaalde werkzaamheden zijn voor alle jongeren onder de 18 jaar verboden:
 • werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting schadelijk zijn.
 • arbeid met blootstelling aan biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken; (NB de biologische agentia waar werknemers in de vlees- of vleeswarensector mee in aanraking kunnen komen vallen hier niet onder).
 • werken in afgesloten ruimten.
 • werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur en lasers.
 • werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A). Dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers.
 • werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.
 • Verder mogen jongeren alleen op beperkte tijden werken. Klik hier voor meer informatie.

Eisen m.b.t. stagiaires
Voordat een stagiair aan de slag gaat informeert de werkgever de school over de mogelijke risico’s van het werk, zodat deze tijdig met de leerling kunnen worden besproken. De werkgever is hoofdverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de stagiaires.

Wensen

Wensen m.b.t. stagiaires
Zeker voor bedrijven die regelmatig met stagiaires werken, is het sterk aan te bevelen om de werkzaamheden en de daarbij voorkomende risico’s vooraf op papier te zetten. Scholen noemen dit vaak een BPV-plan (plan voor beroepspraktijkvorming).

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer