X

Toezicht op de werkplek

Intro / algemeen

In de praktijk van het dagelijkse werk zal de direct leidinggevende toezicht moeten houden of de medewerkers inderdaad volgens de veiligheidsinstructies en aangeleerde methoden werken.

Links

Risico

Gezondheidsschade en bedrijfsongevallen.

Eisen

Eisen i.v.m. toezicht op de werkplek zijn:

  • geef als leidinggevende en management het goede voorbeeld (voorbeeldgedrag).
  • de werkgever moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen van personen die met de uitvoering van het arbobeleid zijn belast;
  • bijzondere aandacht moet daarbij worden besteed aan de taken die een direct toezicht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers omvatten;
  • de leidinggevende dient erop toe te zien dat de werknemers de juiste werkprocedures hanteren en de door het bedrijf verstrekte PBM op een juiste wijze gebruiken. Zo nodig dient hij / zij corrigerende maatregelen te treffen.
  • jeugdige werknemers, onder de 18 jaar, mogen alleen werkzaamheden verrichten, als er extra toezicht op hen wordt gehouden.

Wensen

  • Pas het toezicht op de werkplek consequent toe.
  • Stel in samenspraak met de ondernemingsraad een werkbaar sanctiebeleid op, dat enkele stappen bevat die toegepast worden bij het (herhaaldelijk) niet nakomen van de arboregels.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer