X

Veilig werken met derden

Datum laatste wijziging: 06-01-2021

Intro / algemeen

Als werknemers van andere werkgevers of ZZP-ers in uw bedrijf werken, zijn goede onderlinge afspraken nodig rond veilig en gezond werk. In onderstaande richtlijn gaat het enerzijds om personeel van onderhoudsbedrijven, aannemers. En anderzijds om externe medewerkers die deelnemen aan het primaire proces, zoals uitzendkrachten, medewerkers van uitbeenbedrijven en dergelijke. Met name in de eerste categorie komen ook ZZP-ers voor  

Links

Risico

Derden kunnen de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen schaden.

Uitgangspunt
De werkgever van de locatie is bij werkzaamheden door derden verantwoordelijk voor de gebouwveiligheid, en algemene (veiligheids)voorzieningen. Zodra er sprake is van een gezagsverhouding is de werkgever ook verantwoordelijk voor zaken als veilige arbeidsmiddelen, PBM’s, voorlichting, instructie en toezicht. Dan is alle Arboregelgeving van toepassing.

Eisen

Eisen m.b.t. werkvergunning:

 • Het bedrijf stelt vast bij welke type werkzaamheden door derden een ‘veilig werkvergunning’ vereist is. In ieder geval bij brandgevaarlijke werkzaamheden, werken op hoogte, in besloten ruimten, met spanning, met koeltechniek, bij bouw- of installatiewerkzaamheden in productieruimten of bij sloopwerkzaamheden. In een veilig werkvergunning legt de opdrachtgever onder meer vast:
  - wat de arborisico’s zijn;
  - welke machines, gereedschappen en hulpmiddelen bij de werkzaamheid   
    worden gebruikt;
  - welke veiligheidsmaatregelen vereist zijn en wie daarvoor zorg draagt;
  - de eventuele uitschakel- en vrijstellingsprocedure;
  - tot hoe lang de vergunning geldt;
  - wie de vergunning voor akkoord moet ondertekenen voordat met de
    werkzaamheden gestart kan worden.
  De benodigde stappen en formulieren moeten worden vastgelegd in een procedure ‘Veilig werkvergunning’.
 • Kies of ontwerp een formulier werkvergunning. Voorafgaand aan een gevaarlijke werkzaamheid noteert de opdrachtgever en /of uitvoerder daarop bijvoorbeeld:
 • - een omschrijving van de werkzaamheden;
  - welke machines, gereedschappen en hulpmiddelen bij de werkzaamheid worden gebruikt;
  - welke veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen vereist zijn en wie daarvoor zorg
    draagt;
  - de eventuele uitschakel- en vrijstellingsprocedure;
  - tot hoe lang de vergunning geldt;
  - een handtekening voor akkoord voordat met de werkzaamheden gestart kan worden.
  Zo nodig worden verschillende werkvergunningen gebruikt voor uiteenlopende gevaarlijke werkzaamheden.
 • Bij het invullen van het formulier werkvergunning bij een gevaarlijke werkzaamheid wordt de betreffende werkinstructie als uitgangspunt gebruikt. (zie daarvoor de richtlijn Voorlichting en instructie)
 • Leg de benodigde stappen en formulieren vast in een ‘procedure werkvergunning’ en leg die ter instemming voor aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Licht de betrokkenen bij herhaling doeltreffend voor: over de procedure werkvergunning en over hun taken en verantwoordelijkheden daarbij.
 • Evalueer na verloop van tijd hoe het werkvergunningsysteem in de praktijk werkt en neem waar nodig maatregelen.

Eisen bij ver en nieuwbouw:

 • Geef bij grotere ver- en nieuwbouwprojecten met meerdere bouwbedrijven opdracht aan de hoofdaannemer om een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) op te stellen met voorschriften rond veilig werk.
  Dat is wettelijk vereist als:
  - de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn; of:
  - de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mandagen;
  - als de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

  Voor meer informatie: 
  - Brochure Inspectie SZW: Samen veilig en gezond bouwen
  - Rijksoverheid over Verantwoord opdrachtgeverschap

 Eisen m.b.t. derden die deelnemen aan het primaire proces (inclusief schoonmaak) 

 • Leg vast bij werkzaamheden die deel uitmaken van uw normale bedrijfsvoering dat ZZP-ers, uitzendkrachten, schoonmaakpersoneel en andere derden aan dezelfde veiligheids- en gezondheidsvoorschriften moeten voldoen als eigen werknemers met vergelijkbare taken. Zij krijgen ook dezelfde veiligheidsinstructies en vallen onder een vergelijkbaar toezicht als het eigen personeel.
   

Zie ook

Richtlijn

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer