X

Fysieke belasting

Het thema Fysieke belasting is in 2021 positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Veel werknemers in de vleeswarensector lopen een sterk verhoogd risico op het krijgen van RSI.

Er zijn vooral veel klachten aan nek, schouder, arm, elleboog of pols. Het voorkomen van deze problemen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom bevat deze website richtlijnen die je kunnen helpen bij het vinden van een goed alternatief. Kijk en vergelijk.

Aanvullend belasten veel medewerkers in de vleeswarensector hun lichaam door hun dagelijkse werkzaamheden. Teveel tillen, trekken en duwen kan slecht zijn voor de gezondheid. Met het verplaatsen van lasten moet je dus oppassen; vooral met je ruggenwervels, spieren en pezen. Deze website geeft ook oplossingen. Til gerust, maar bewust.

Goede praktijken - PBM
Geen gegevens gevonden
Actueel
 • 18-04-2017  |

  Fysieke belasting is beroepsziekte nummer 2

  Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert de BV Nederland een kostenpost van maar liefst 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee is het na werkstress de grootste oorzaak van werk gerelateerd verzuim. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en in welke
 • 28-10-2020  |

  'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!

  Op woensdag 28 oktober lanceren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!'.
 • 04-02-2021  |

  Aanpak Fysieke belasting

  Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de vleessector. Denk daarbij aan repeterende werkzaamheden, staand werk en tillen.
 • 03-08-2021  |

  Campagne Hoe TOP werk jij? nog steeds actueel

  De campagne Hoe TOP werk jij? is vorig jaar gelanceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). In deze meerjarige campagne wordt
 • 13-03-2024  |

  Aandacht voor fysieke belasting in het werk

  TNO heeft onlangs drie nieuwe factsheets gepubliceerd met de meeste actuele cijfers over fysieke belasting. Ze gaan in op fysieke overbelasting, beeldschermwerk en zitten tijdens het werk in Nederland. Behalve actuele cijfers, bevatten de factsheets ook
FAQ
 • Moet een bedrijf verplicht een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE) maken?
  • Alle bedrijven, moeten een RIE en een plan van aanpak maken om knelpunten in het arbobeleid aan te pakken. De uitvoering van het plan van aanpak ligt niet alleen in handen van de werkgever, maar ook bij de werknemers of de ondernemingsraad.

   Bij elke verandering in het bedrijf of in de werkwijzen moeten de risico's opnieuw onder de loep worden genomen.

   Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, wordt naar verwachting binnenkort erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers (gerekend over alle vestigingen samen) dienen na het uitvoeren van de RI&E met het branche-instrument het resultaat nog te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

 • Welke werkzaamheden zijn verboden voor jonger dan 18 jaar?
  • • werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de voortplanting schadelijk zijn (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan). Let op: hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. 
     Jongeren mogen pas 14 dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas weer met dat gewas in aanraking komen;

   • werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan);

   • werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken. Zie hiervoor het Arbobesluit, afdeling 9, Biologische agentia, artikel 4.84, lid 3, c en d.;

   • werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer van de genoemde stoffen;

   • werken onder overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten ruimten;

   • werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers en radarinstallaties;

   • werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A). Let op: dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers;

   • werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.

 • Welk werk mogen jongeren doen?
  • Jongeren vanaf 12 jaar mogen:
   - werken in het kader van een werkstraf
   - meewerken aan uitvoeringen.

   Jongeren vanaf 13 jaar mogen:
   - op schooldagen klusjes rond het huis en in de buurt doen
   - op vrije dagen helpen bij licht niet-industrieel werk
   - als woonhuis en de winkel of de land- en tuinbouwonderneming één geheel vormen, meehelpen in het bedrijf van hun ouders

   Jongeren vanaf 14 jaar mogen:
   - stage lopen

   Jongeren vanaf 15 jaar mogen:
   - ochtendkranten bezorgen
   - licht niet-industrieel werk verrichten

 • Welk risicovol werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar wel doen?
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen allerlei soorten werk doen, maar werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid is voor alle werknemers jonger dan 18 jaar verboden.

   Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die werknemers van 16 en 17 jaar wel mogen verrichten, maar dan uitsluitend onder deskundig toezicht, zodat alle gevaar voorkomen wordt. Deze toezichthouder moet in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt. Diegene die toezicht houdt, moet zelf goed bekend zijn met het werk dat hij zijn pupil opdraagt. Als men er niet in slaagt om deskundig toezicht zo te organiseren dat het gevaar bij bijzondere werkzaamheden wordt voorkomen, dan zijn de werkzaamheden alsnog verboden.

   Let op: dit soort werk is verboden voor 12-, 13-, 14- en 15-jarigen!

 • Welk werk mag men doen onder deskundig toezicht?
  • Werknemers van 16 en 17 jaar mogen - alleen onder deskundig toezicht - de volgende werkzaamheden uitvoeren:
   • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
   • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
   • werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn, of waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
   • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen. Dat geldt ook voor werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van deze gassen bevinden;
   • werken met, maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
   • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;

   Let op: 16- en 17-jarigen mogen met een trekker op de openbare weg rijden, als ze een trekkerrijbewijs hebben.

   • werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
   • dieren slachten in een slachthuis;
   • eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald;
   • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

   Voor het toezicht dient men rekening te houden met de volgende zaken:
   • Voor welke taken is de jongere werknemer het meest geschikt?
   • Is hij goed geïnstrueerd over zijn taak?
   • Zijn voldoende en adequate veiligheidsbrillen, speciale kleding, veiligheidsschoeisel en helmen aanwezig?
   • Gebruikt of past de werknemer deze op de juiste manier toe?
   • Werkt diegene die toezicht moet houden vlak bij de betreffende werknemer of is die direct oproepbaar?
   • Wordt de werkplek regelmatig beoordeeld op risico’s voor de veiligheid?
   • Is de voorlichting en instructie goed bij de werknemer overgekomen?
   • Is misschien nieuwe instructie noodzakelijk?
   • Kan diegene die toezicht houdt ingrijpen in het productieproces wanneer dat noodzakelijk is voor de veiligheid van de werknemer?

 • Moet een bedrijf een bedrijfshulpverlener aanstellen?
  • In bedrijven met meer dan 15 werknemers moet de werkgever zorgen voor een bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is erop gericht de directe nadelige gevolgen van ongevallen of brand zoveel mogelijk te voorkomen. De werkgever moet daartoe één of meer werknemers aanwijzen die eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen, eenvoudige brandbestrijding kunnen uitvoeren en ongevallen kunnen voorkomen en beperken. De bedrijfshulpverleners moeten op de hoogte zijn hoe de mensen snel en goed uit het bedrijf kunnen worden geëvacueerd. Ook moeten zij weten hoe en wanneer de brandweer, ambulance en politie ingeschakeld moeten worden.

   In bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever zelf deze taken op zich nemen, mits hij of zij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om die taken goed te kunnen vervullen. Wel moet de werkgever dan zorgen voor een vervanger, die deze taken overneemt wanneer hij of zij afwezig is.

 • Wat is licht industrieel werk?
  • Licht niet-industrieel werk dat jongeren vanaf 15 jaar mogen doen is bijvoorbeeld:

   • lichte werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen of helpen bij het inpakken;
   • lichte werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren;
   • jongeren van 13 tot en met 15 jaar mogen werken aan de lopende band. Let op: dit mag alleen als de jongere en de ouders/verzorgers een overeenkomst hebben ondertekend met de werkgever;
   • lichte werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum, in een museum.

   Jongeren vanaf 13 jaar mogen op vrije dagen bij dit soort werkzaamheden helpen.

 • Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken?
  • Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ze alleen onder voorwaarden mogen werken buiten schooltijd en in vakanties. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels.

 • Welke werkzaamheden mogen jongeren onder de 16 jaar niet doen?
  • Zwaar werk:
   • tillen van meer dan 10 kg;
   • duwen of trekken van meer dan 20 kg;
   • voortdurend werken in dezelfde houding.

   Gevaarlijk en ongezond werk:
   • het werken met of in de omgeving van machines waarbij brand-, elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat (bijvoorbeeld het werken met een heftruck, goederenbouwlift, cirkelzaagmachine, betonmolen, vleessnijmachine);
   • werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen);
   • werk waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen (bijvoorbeeld een bouwhelm, een stofkap, oordoppen).

   Verder zijn onder meer de volgende soorten werk niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar:
   • caissière of andere werkzaamheden waarbij de jongere zelf verantwoordelijk is voor geldzaken;
   • werken in de horeca wanneer daar alcohol wordt verstrekt.

   Ook zijn de werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen doen niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar. Uiteraard mogen zij ook de verboden werkzaamheden voor jongeren onder de 18 jaar niet doen.

 • Waar kan ik voorlichtingsmateriaal vinden voor de Arbocatalogus?
  • Machineveiligheid: hoe slim is uw beleid? Mesveiligheid: hoe scherp is uw beleid? Werkgevers en managers bieden wij praktische hulpmiddelen aan, waarmee zij direct aan de slag kunnen.

   Bijvoorbeeld banners voor uw eigen intranet (indien aanwezig). En een kant-en-klare Powerpoint-presentatie, te gebruiken tijdens een management- of werkoverleg. Hieronder kunt u deze gratis downloaden. U gebruikt ze zoals u het wilt, bij voorkeur aangevuld met concrete afspraken en instructies die specifiek voor uw bedrijf gelden. In combinatie met bijvoorbeeld posters en broekzakboekjes voor uw werknemers bent u uitgerust om professioneel te communiceren over machine- en mesveiligheid. Ook gratis. U betaalt zelfs geen verzendkosten!

   Powerpoint-presentatie machineveiligheid

   De presentatie maakt een lastig onderwerp - de routine van het werken met machines - inzichtelijk en bespreekbaar. Geen ellenlange verhandelingen, maar alles kort en praktisch uiteengezet. Handig voor een werk- of managementoverleg. U gebruikt de presentatie zoals u het wilt, bij voorkeur aangevuld met afspraken die specifiek voor uw bedrijf gelden. U kunt de presentatie machineveiligheid hier gratis downloaden.

   Powerpoint-presentatie mesveiligheid

   De presentatie maakt een lastig onderwerp – de routine van het werken met messen – inzichtelijk en bespreekbaar. Geen ellenlange verhandelingen, maar alles kort en praktisch uiteengezet. Handig voor een werk- of managementoverleg. U gebruikt de presentatie zoals u het wilt, bij voorkeur aangevuld met afspraken die specifiek voor uw bedrijf gelden. U kunt de presentatie mesveiligheid hier gratis downloaden.

   Banner machineveiligheid

   bannerU kunt de banner hier gratis downloaden. Ga met uw rechtermuisknop op de banner staan en kies "afbeelding opslaan als". Sla de banner op uw eigen computer op en gebruik 'm voor uw eigen medium zoals intranet.

   Banner mesveiligheid

   bannerU kunt de banner hier gratis downloaden. Ga met uw rechtermuisknop op de banner staan en kies "afbeelding opslaan als". Sla de banner op uw eigen computer op en gebruik 'm voor uw eigen medium zoals intranet.

   Kant-en-klare tekst

   Een bericht over mes- en machineveiligheid op uw intranet of in een info-bulletin. Bijvoorbeeld om een actiemaand aan te kondigen. Of het verspreiden van de zakboekjes. Maak gebruik van de kant-en-klare tekst. Uiteraard aan te passen met informatie die specifiek voor uw bedrijf geldt. U kunt de tekst hier gratis downloaden.

   Broekzakboekje machineveiligheid

   broekzakboekjeSpeciaal voor werknemers zijn de broekzakboekjes over machineveiligheid beschikbaar. Met de belangrijkste tips in het Engels, Pools en Duits. Het boekje heeft een handzaam broekzakformaat, telt slechts acht pagina’s en maakt werknemers attent op de prijsvraag op deze site. Een extra stimulans om stil te staan bij werken met machines.  Het broekzakboekje bekijken kan hier.

   Broekzakboekje mesveiligheid

   Speciaal voor werknemers zijn de broekzakboekjes over mesveiligheid beschikbaar. Met de belangrijkste tips in het Engels, Pools en Duits. Het boekje heeft een handzaam broekzakformaat, telt slechts acht pagina’s en maakt werknemers attent op de prijsvraag op deze site. Een extra stimulans stil te staan bij werken met machines. Het broekzakboekje bekijken kan hier.

   Poster machineveiligheid

   Met deze poster (formaat A2) brengt u machineveiligheid onder de aandacht. Hang 'm op in de kantine of kleedruimte. Klik hier om de poster te bekijken.

    

    

   Poster mesveiligheid

   Met deze poster (formaat A2) brengt u mesveiligheid onder de aandacht. Hang 'm op in de kantine of kleedruimte. Klik hier om de poster te bekijken.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden

Werkwijzer Fysieke Belasting

Door op onderstaande link te klikken komt u op de werkwijzer.

Nieuwsbrief

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer