X

Meepraten over de Arbovisie 2040? Geef u dan op voor een panelgesprek

03-04-2024  |

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in oktober 2023 de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Het doel van de Arbovisie 2040 is om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen.

Aan de hand van de 4 onderstaande prioriteiten wordt op dit moment gewerkt aan de uitwerking. De onderstaande prioriteiten moeten leiden tot concrete oplossingen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

 • Een plan van aanpak met uit te werken oplossingsrichtingen voor het investeren in zowel de beschikbaarheid en de kwaliteit van RI&E’s als het daarvan levend houden op de werkvloer (met speciale aandacht voor ondersteuning van het MKB).  
 • Een plan van aanpak met uit te werken oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de positie van zzp’ers en het beter borgen van ketenverantwoordelijkheid.   
 • Een plan van aanpak voor de herijking van de wet- en regelgeving om te bezien of er vereenvoudiging c.q. verduidelijking mogelijk is zonder afbreuk te doen aan het beschermingsniveau.   
 • Een onderzoek naar financiële prikkels, inclusief het verhogen van boetes.

Panelgesprekken
Om beter zicht te krijgen op de praktische uitwerking van de (voorgenomen) beleidsmaatregelen wil SZW in gesprek gaan met mensen die hier in hun dagelijks werk mee te maken hebben.

De vraag die centraal staat is; waar loopt men tegenaan in hun werk(zaamheden)? De gesprekken duren ongeveer 2 uur in een groep van maximaal 10 personen. SZW zou graag in contact komen met: werkgevers (groot en klein), opdrachtgevers, zzp’ers, onderaannemers, mensen werkzaam in een keten en uitzendkrachten.

Voor de gesprekken is de volgende datum gereserveerd:

Woensdag 10 april:

 • Keten, opdrachtgevers en zzp: 10:00 – 12:00
 • Herijking Arboregelgeving: 13:00-15:00
 • RI&E: 14:00-16:00

Om u voor te bereiden op het panelgesprek zijn de volgende vragen, per onderwerp, opgesteld:
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 1. Wat doe je om te zorgen dat jouw personeel gezond en veilig werkt? Welke activiteiten of maatregelen zijn hiervoor in jouw bedrijf? 
 2. Ken je de verplichting een RI&E te moeten maken?
 3. Welke knelpunten kom je in de praktijk tegen om deze RI&E op te stellen? (informatie, arbodienst, financiën)
 4. Welke hulp heb je nodig om aan deze (en andere arbo) verplichtingen te voldoen?

Ketenverantwoordelijkheid opdrachtgevers en bescherming zzp’ers 
Algemeen

 1. Welke knelpunten zijn er m.b.t. ketens?

Onderaannemer

 1. Welke belemmeringen worden ervaren door opdrachtnemers?
 2. Welke regels vormen een belemmering voor opdrachtnemers? (nb er is diversiteit in opdrachtgevers)
 3. Hoe gaan onderaannemers om met de hun dubbele rol (vb werkgever, maar ook opdrachtgever)

Vereenvoudiging Arbowetgeving  

 1. Hoe informeren werkgevers zich over de arboregelgeving?
 2. In hoeverre vinden zij de Arboregelgeving duidelijk (begrijpelijkheid, vindbaarheid, goed omschreven wat de werkgever moet doen?) Welke onderdelen/onderwerpen zijn eventueel onduidelijk?
 3. In hoeverre kunnen werkgevers de Arboregelgeving uitvoeren? Op welke onderdelen ervaren zij eventueel knelpunten bij de uitvoering?

Meer informatie over, of aanmelden voor deelname aan, de panelgesprekken kan via projectsecretaris mevrouw Chawila Soebhag, telefoon: 06 – 50 15 03 03.

Voor de volledige informatie klik hier.  

Bron: TNO

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer