X

Arbo serieus aanpakken

16-09-2020  |

Geen enkel vlees(waren)bedrijf zit te wachten op een bedrijfsongeval, ziekteverzuim of een boete van een arbeidsinspecteur. Daarom is een doordachte aanpak van arbeidsomstandigheden onmisbaar. De voornaamste twee pijlers van zo’n aanpak worden hier kort toegelicht:

Krachtige RI&E (Risico-Inventarisatie – en Evaluatie)
In een RI&E brengt de werkgever de arboknelpunten op alle afdelingen in het bedrijf in kaart. Ook de maatregelen om de knelpunten aan te pakken worden vermeld en gepland.
Speciaal voor vlees(waren)bedrijven is er een gratis digitaal instrument beschikbaar dat geheel gericht is op de specifieke arboknelpunten in de eigen sector. Zonder inschakeling van een arbodienst kan een bedrijf dan zelf een RI&E uitvoeren. Klik hier om bij het RI&E-instrument voor de sector te komen. Bij specifieke onderwerpen als biologische agentia en fysieke belasting zijn er ook verdiepende instrumenten om deze thema’s goed in beeld te brengen.
Het is wel zaak om een RI&E te maken die een goed beeld geeft van de werkelijke situatie op de werkvloer. Dat kan alleen als leidinggevenden en uitvoerende medewerkers worden betrokken bij het invullen van de RI&E-vragen en bij het opstellen van werkbare maatregelen.
Jaarlijks worden in de sector bijeenkomsten georganiseerd om u te helpen om tot een goede RI&E te komen.

Preventiemedewerker met voldoende tijd en deskundigheid
Iedere werkgever moet minstens één preventiemedewerker in zijn bedrijf aanwijzen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij diens arbotaken. In bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag dat de directeur zelf zijn, als deze beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring.
De Arbowet schrijft voor dat er voldoende preventiemedewerkers zijn in een bedrijf met voldoende tijd en deskundigheid en een juiste plek in de organisatie. Op grond van de RI&E maakt een werkgever op deze vier terreinen afgewogen keuzes. In de praktijk blijkt dat men nogal eens kiest voor de gemakkelijkste weg: een functionaris in de organisatie krijgt er gewoonweg de preventietaken bij. Vaak is dat een medewerker die ook HR-taken doet of werkzaam is bij de Technische Dienst.
Het aantal arbothema’s in de sectoren vlees en vleeswaren is echter groot. Het gaat ondermeer om machines en messen, gevaarlijke stoffen, intern transport, klimaat, geluid, werkdruk, fysieke belasting en biologische agentia. Op al die terreinen is deskundigheid en een doordachte aanpak nodig. Dat kun je niet zo maar naast een andere volle baan doen. Zorg dat een preventiemedewerker naast zijn normale baan voldoende tijd heeft voor preventietalen, of verdeel die taken over meerdere personen. Arbo is te belangrijk om half aan te pakken.

Aan de slag
Om een goed werkgever te zijn en bovendien het bedrijf onnodige ellende te besparen is het van belang dat de arbo-aanpak goed staat. Zorg ten eerste voor een of meer preventiemedewerkers met voldoende tijd en deskundigheid om goed aan het werk te kunnen. Laat vervolgens het opstellen van een stevige RI&E, samen met anderen, een belangrijke taak voor deze preventiemedewerker zijn.
Dan kan het echte werk beginnen: de aanpak van de grootste arboknelpunten in het bedrijf.
Daar vaart uiteindelijke iedereen wel bij.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer