X

11-15 juni “De week van de Ri&E

16-05-2018  |

Omdat in bovengenoemde week extra aandacht wordt gevraagd voor het instrument Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het goed om nog eens even stil te staan bij de door de sociale partners ontwikkelde RI&E voor de vleessector en de vleeswarenindustrie klik hier voor de RI&E. Sinds januari 1994 is dit instrument verplicht voor elke werkgever met personeel. Het doel is om gezond en veilig werken te monitoren en blijvend de arbeidsomstandigheden te optimaliseren in uw bedrijf. De RI&E is zogezegd een wettelijke verplichting en de inspectie SZW controleert bedrijven op het hebben van een volledige en actuele ingevulde RI&E met bijbehorend plan van aanpak.

Is deze nog wel volledig en actueel?

Hoe pak je het maken van een RI&E aan?

  1. Inventariseer de risico`s in uw bedrijf;
  2. Evalueer deze en prioriteer ze; pak de grootste risico`s het eerste aan;
  3. Plan van Aanpak; het Plan van Aanpak helpt u om de urgentste zaken in kaart te brengen wie, wanneer welke actie onderneemt en deze is afgerond.

NB: bent u een werkgever met minder dan 25 werknemers in dienst dan hoeft u de ingevulde RI&E niet te laten toetsen, heeft u echter meer dan 25 werknemers in dienst, dan moet u de ingevulde RI&E laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of organisatie.

Het door sociale partners ontwikkelde digitale RI&E helpt u om de bovengenoemde stappen te zetten en genereert een plan van aanpak.

Het is goed om u zich als werkgever te realiseren dat er naast de RI&E ook nog zgn. verdiepende RI&E`s bestaan, die net zo goed een verplicht karakter hebben, immers wanneer deze niet ingevuld is, heeft u geen volledige en actuele RI&E.

In onze RI&E voor de vleessector en de Vleeswarenindustrie kennen we een aantal onderwerpen waarover een werkgever een verdiepende RI&E moet houden na de algemene RI&E. We hebben ze voor u op een rijtje gezet:

•             Gevaarlijke stoffen algemeen
•             Kankerverwekkende stoffen
•             Biologische agentia
•             Fysieke belasting
•             Beeldschermwerk
•             Trillingen
•             Geluid
•             Persoonlijke beschermingsmiddelen
•             Arbeidsmiddelen (machines, installaties, gereedschappen)
•             ARIE (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)  als gewerkt wordt met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bv als een installatie met meer dan 5000 kilo ammoniak bevat.

Let op: sinds enkele jaren hanteert inspectie SZW als uitgangspunt dat er ook een verdiepende RI&E nodig is als  in de algemene RI&E blijkt dat er sprake is van

•             Werkdruk
•             Ongewenste omgangsvormen

Dan nog even iets anders. Vorig jaar juli is de ArboWet gewijzigd o.m. aangaande de positie van de preventiemedewerker. Gelet op bovenstaande is het niet onlogisch dat de preventiemedewerker het voortouw neemt bij het tijdig, volledig en juist invullen van uw RI&E.

Veel succes.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer