X

Camera’s op de werkvloer en de AVG

15-05-2018  |

Voor het fotograferen of filmen ín niet ‘voor het publiek toegankelijke ruimtes’, zoals een huis, tuin of op kantoor gelden strengere regels. Hier verwachten mensen privacy te hebben. Filmen of fotograferen is verboden, tenzij dit is aangekondigd én er geen geschikt alternatief te bedenken is. Een werkplek is zo’n besloten omgeving waar niet zomaar gefilmd of gefotografeerd mag worden. Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot De werkgever moet werknemers informeren over cameratoezicht, bijvoorbeeld via het bedrijfsreglement of opgehangen bordjes. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gerechtvaardigd belang
De werkgever moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht
Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de werkgever eerst nagaan. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets
De werkgever moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang. De werkgever moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Informatieplicht cameratoezicht
De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Bewaartermijn camerabeelden
De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Gegevensverwerking bij cameratoezicht
Bij de inzet van cameratoezicht worden regelmatig persoonsgegevens verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige privacywet in Nederland: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De toezichthoudende autoriteit in Nederland blijft de Autoriteit Persoonsgegevens.

Organisaties hoeven de verwerking van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar hebben een documentatieplicht. Dit houdt in dat organisaties op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens met documenten (een register van verwerkingen) aan moeten kunnen tonen dat zij voldoen aan de privacy regelgeving. Daarnaast vraagt de Autoriteit om de risico’s van genoemde gegevensverwerkingen in kaart te brengen en passende maatregelen hierop te nemen.

Verplicht bijhouden register
Onderstaande dient in ieder geval te worden opgenomen in dit register:

  • Contactgegevens verwerkende partij
  • Doel(en) van de verwerking van de persoonsgegevens
  • Een beschrijving van de categorie van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen)
  • Ontvangers van de persoonsgegevens (derden)
  • De termijn waarbinnen de gegevens worden bewaard en gewist
  • Een (algemene) beschrijving van genomen beveiligingsmaatregelen

Verborgen camera’s
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogen verborgen camera’s worden ingezet. Meestal hebben deze tot doel om werknemers te betrappen op onregelmatigheden. Er gelden dan drie belangrijke criteria:

1.De werkgever mag alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.

2. De werkgever moet vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden. Hij hoeft niet te zeggen wanneer ze worden geïnstalleerd of waar ze komen te hangen.

3. Inzet van verborgen camera’s moet proportioneel zijn. Er moeten geen andere mogelijkheden (zoals detectiepoortjes bij de personeelsuitgang) zijn om de onregelmatigheden aan te pakken.

De wet is hier streng, omdat toezicht met een verborgen camera een zware inbreuk op de privacy is. U moet dus kunnen laten zien dat u echt niet anders kunt dan deze vérgaande maatregel in te voeren. Maar ook bij ‘gewoon’ cameratoezicht geldt: houdt u aan de regels en zorg ervoor dat u zelf geen misdrijf pleegt.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer