X

Fysieke belasting

Datum laatste wijziging: 19-01-2022

Intro / algemeen

Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de vleessector en vleeswarenindustrie. Werkwijzer is het meetinstrument om fysieke belasting in de vleessector en vleeswarenindustrie in kaart te brengen.

Links

Risico

Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten aan rug, nek, schouders en ledematen, tot ziekteverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Eisen

Eisen i.v.m. fysieke belasting zijn:

 • de fysieke belasting moet zoveel mogelijk worden voorkomen door aanpak bij de bron. Zoals bijvoorbeeld door het verminderen van gewichten die getild moeten worden;
 • indien gevaren niet kunnen worden voorkomen moeten deze worden beperkt middels bijvoorbeeld een andere organisatie van het werk, een andere inrichting van de werkplek, productie- of werkmethode. Indien dat niet toereikend is, gebruik van hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • voor fysieke belasting geldt dat deze nader in kaart gebracht moet worden, als een verdiepende inventarisatie volgend op de RI&E. Per fysiek belastende handeling moet in kaart worden gebracht: de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.
  Maak hiervoor gebruik van het instrument Werkwijzer, of een methode met een vergelijkbare kwaliteit. Met de werkwijzer kunt u zelf beoordelingen uitvoeren op het gebied van tillen, dragen, duwen en trekken, werkhoudingen, energetische belasting en repeterende handelingen.
 • Na de RI&E en de nadere inventarisatie zal een plan van aanpak worden opgesteld ( en  ter instemming aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd) waarin ondermeer maatregelen zijn opgenomen om de fysieke belasting te verminderen.
 • Zorg voor herhaalde voorlichting en instructie voor de medewerkers over de manier waarop lichamelijke overbelasting in het werk kan worden voorkomen of verminderd. Breng eerst op grond van de RI&E in kaart welke medewerkers te maken hebben met fysiek belastende werkzaamheden. De voorlichting en onderricht aan hen dient een combinatie te bevatten van mondelinge en schriftelijke communicatie (bv tijdens werkoverleg) en dient regelmatig herhaald/ opgefrist te worden, waarbij de frequentie afhankelijk is van de zwaarte van de restrisico’s, zoals door de Werkwijzer Fysieke belasting aangegeven:
  • Bij hoog risico, herhaling minstens eens per 3 jaar
  • Bij midden risico, herhaling minstens eens per 5 jaar
  • Bij laag risico, geen vastgestelde termijn van herhaling

Maak bij de herhaalde voorlichting en onderricht gebruik van uiteenlopende werkvormen. Te denken valt aan; onder deskundige begeleiding oefenen met fysiek belastende werkzaamheden in het eigen bedrijf, inbreng eigen ervaringen, bespreking praktijkvoorbeelden, vraagstukken bij toepassing van de regels, e.d.). In deze voorlichting en onderricht komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

 • de vormen van de fysieke belasting die in het werk van de betreffende medewerkers voorkomen en de risico’s daarvan;
 • de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de fysieke belasting te verminderen;
 • aandachtspunten voor de medewerkers om op  een juiste manier met fysiek belastende werkzaamheden om te gaan.
 • Onderzoek ook regelmatig de effecten van fysieke belasting bij de werknemers in het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
 • Voor zwangere medewerksters zijn aanvullende regels afgesproken. Zie daarvoor de richtlijn: Zwangerschap.

Wensen

Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen. Bijvoorbeeld door periodiek de werkplekken te laten beoordelen.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer