X

Arbeidshygienische strategie

Datum laatste wijziging: 27-05-2015

Intro / algemeen

Links

Risico

Het onvoldoende beschermen van medewerkers, waardoor veiligheids- en gezondheidsrisico's ontstaan.

Eisen

Arboproblemen dienen zo grondig mogelijk te worden aangepakt. Daarbij geldt de volgende volgorde. Alleen als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd is een volgende stap aan de orde:

  • bronaanpak: het voorkomen van het risico door bijvoorbeeld het gebruiken van een andere techniek, een andere stof, het instellen van een werkverbod of het beperken van de uitstoot van bijvoorbeeld een giftige stof;
  • technische maatregelen: het beperken van het risico door middel van het nemen van technische maatregelen, zoals afscherming, afzuiging of luchtbehandeling;
  • organisatorische maatregelen: het beheersen van het risico door bijvoorbeeld een andere organisatie van het werk, andere werkmethoden, veilig handelen of het afschermen van de mens aan de bron;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wanneer de eerder genoemde maatregelen het gevaar onvoldoende wegnemen, moeten PBM worden gebruikt. PBM mogen alleen worden toegepast als de overige maatregelen niet uitvoerbaar zijn of onvoldoende zekerheid bieden.
    Daarnaast zijn medewerkers verplicht om de PBM-procedures op te volgen. Deze procedures kunnen worden besproken tijdens introductie, werkoverleg, afdelingsoverleg enz.

Wensen

  • Benut bijeenkomsten van de branche om te horen hoe anderen een knelpunt hebben opgelost.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer